PLATFORM.AS LEJEBETINGELSER 2021-4

Opmåling og rådgivning

Efter aftale opmåler vi gerne opgaver helt uforpligtende. Hensigten er at finde den mest økonomiske og praktiske løsning for begge parter.

Det kan være en fordel at anvende rådgivningen, også i tilbudsfasen, da det kan være af stor betydning, hvis der er opgaver i et projekt, som kræver specielle opstillinger og flytninger.

Ordreafgivelse

Lejer kan indhente tilbud fra Platform.as pr. telefon eller mail. Platform.as bekræfter efterfølgende ved fremsendelse af tilbud på mail. Tilbuddet accepteres via link i mail. Efter kreditforsikring af kunde sættes tilbud i ordre.

Skader og mangler

Platform.as forpligtiger sig til, inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse af maskine på lager, at opgøre maskinerne for evt. mangler og skader samt sende fotodokumentation. Lejer har efterfølgende 3 arbejdsdage til at komme med indsigelser, inden Platform.as kan fakturere for disse.

1. Generelt

1.1. Ud over, hvad der fremgår af nedenstående lejebetingelser, forpligtiger lejeren og Platform.as sig til loyalt og efter bedst evne at medvirke til et positivt og hensigtsmæssigt lejeforløb.

1.2. Nærværende lejebetingelser er gældende fra den 01.01.2021 og træder i stedet for Platform.as forudgående lejebetingelser, selvom der måtte være henvist til disse i samarbejdsaftaler mv.

1.3. Ved uoverensstemmelse mellem nærværende lejebetingelser og lejers standardvilkår, salgs- og leveringsbetingelser, forbehold mv. går nærværende lejebetingelser forud.

2. Sikkerhed

2.1. For at sikre de personer, der anvender det lejede bedst muligt, skal lejer overholde alle sikkerhedsforskrifter, beskrevne som ubeskrevne. Lejers ledelse skal sikre, at lejers medarbejdere overholder alle sikkerhedsforskrifter, herunder – men ikke udelukkende – Arbejdsmiljøloven.

2.2. Såfremt Arbejdstilsynet fremsætter påbud eller lignende vedrørende det lejede eller brugen af det lejede, skal Platform.as omgående orienteres herom. Platform.as forbeholder sig retten til at ophæve lejeaftalen uden varsel, såfremt ovennævnte retningslinjer ikke efterleves.

3. Lejemålets varighed og beregning

3.1. Lejeperioden regnes fra og med den dag det lejede forlader Platform.as plads til og med den dag, det er retur på Platform.as’ plads.

3.2. Lejeperioden beregnes pr. arbejdsdag (5 dage pr. uge).
Det forudsættes, at det lejede anvendes inden for normal arbejdstid.

Weekendleje vil blive faktureret særskilt. Dette ses via GPS, der er installeret i alle platforme og teleskoplæssere. Udskrift af GPS-rapport lægges til grund for fakturering.

3.3. Der beregnes leje pr. kalenderdag for hejs.

3.4. Lejen dækker ikke forbrugsmaterialer. Lejer bærer alle udgifterne hertil.

3.5. Lejens størrelse beregnes og opkræves for hele lejeperioden, uanset om det lejede har været anvendt i hele lejeperioden eller ej.

3.6. For hver påbegyndt dag efter kl. 08.00 beregnes fuld lejepris.

3.7. Minimumslejeperioden er 10 arbejdsdage.

3.8. Tidsbegrænsede lejemål kan ikke ved opsigelse bringes til ophør i lejeperioden. Øvrige lejemål kan af både Platform.as og lejer opsiges skriftligt og med et varsel på 5 dage.

3.9. Opsigelse kan ikke forkorte ovennævnte minimumslejeperiode.

3.10. I det omfang Platform.as skal udføre arbejde i anledning af lejeforholdet, forudsættes det, at arbejdet udføres inden for normal arbejdstid og afregnes iht. Platform.as’ sædvanlige takster herfor. Arbejde uden for dette tidsrum, herunder i weekend, søn- og helligdage afregnes som tillæg jf. timesatser pkt. 13.1.

4. Tilbud og priser

For alle lejeaftaler og prisoplysninger er følgende gældende.

4.1. Det forudsættes at køreveje, aflæsningspladser, opstillingssted mv. er frie og tilgængelige og af tilstrækkelig bæredygtig, jævn og plan karakter, der tillader de aktuelle belastninger. Er dette ikke tilfældet er Platform.as berettiget til ekstrabetaling som regningsarbejde for at etablere sådanne forhold. Lejer bærer – også ved Platform.as’ arbejder/transport – risikoen for skader på køreveje, opstillingspladser mv. samt underjordiske installationer o. lign.

4.2. Lejer leverer og fremfører el/byggepladstavle til opstillingsstedet inden montagestart. Der kræves minimum 32A/400V pr. platform, 63A/400V pr. 2 ton hejs og 125A/400V pr. 3,2 tons hejs.

4.3. Lejer anviser trækfast punkt til forankring i facader.

4.4. Tilbud på forankring er beregnet ud fra en standard forankring, hvor den etableres direkte i facaden fra platformen.

4.5. Træk/tryk afhænger af hvilken type platform eller hejs der benyttes, samt opbygning af stag og ekstraudstyr. Træk/tryk-kræfter oplyses af den ansvarlige projektleder der tilknyttes lejers sag.

4.6. Udgifter til specialstag grundet ændringer til forankring, hvor trækfast punkt ikke er stærkt nok eller stag skal monteres på tag m.m., faktureres særskilt.

4.7. Ventetid på åbning/lukning af facade til trækfast punkt faktureres pr. timepris.

4.8. Teleskoplæsser skal returneres af lejer med fuld tank. I modsat fald faktureres lejer 15 kr. pr. liter.

4.9. Fravælger lejer lakskadeforsikring faktureres skader efter forbrug.

4.10. Tilbudspriser kan ikke overføres til andre projekter/lejeforhold eller lejeperioder.

4.11. Tilbud er gældende i 4 uger.

4.12. Platform.as er berettiget til at pristalsregulere alle igangværende lejeaftaler en gang årligt iht. byggeomkostningsindekset for boliger (Indeks 100 = januar 2021). Pristalsreguleringen vil have effekt fra 1. januar i året efter opstart af lejeaftalen og ske årligt indtil året for lejeperiodens udløb. Reguleringen sker med ændringen i pristallet fra 1. oktober forrige år til 1. oktober året før reguleringen.

4.13. Alle oplyste priser er ekskl. moms, forsikring, miljøtillæg samt eventuelle skatter og afgifter.

5. Bestilling af flytning, afmelding og ombygninger mv.

5.1. Bestilling af opgaver vedrørende det lejede materiel kan kun ske ved direkte henvendelse til Platform.as.

5.2. Bestillinger kan ske via telefon 32 114 333 (tast 2) på alle hverdage mandag – torsdag mellem kl. 7.00 og 15.00 og fredag mellem kl. 7.00 og 14.30, via mail på booking@platform.as eller vores extranet på extranet.platform.as. Login til extranet modtages ved accept af tilbud.

5.3. Levering og montering af nyt materiel til sagen skal bestilles min. løbende dag + 5 arbejdsdage før ønsket montage.

5.4. Flytning, ombygning, demontering og afhentning skal bestilles min. løbende dag + 3 dage før ønsket udførelse.

5.5. Aflyses eller afbestilles en opgave senere end kl. 12.00 dagen før aftalte udførelsesdato, faktureres opgaven til den fulde ydelse jf. det accepterede tilbud. Ligeledes vil opgaver til udførsel på timepris blive faktureret min. 4 timer iht. gældende timetakst.

5.6. Ventetid, uanset årsag hertil, faktureres pr. påbegyndt ½ time iht. gældende timetakst.

6. Vejrforhold

6.1. Vejrligsforanstaltninger i forbindelse med drift, transport, montage og flytning mv. af det lejede materiel betales af lejer.

6.2. Ved ankomst på anviste plads tages der stilling til, om et flyt er muligt eller ej. Blæser det mere end 12,7 m/sek. kan materiellet ikke flyttes. Alle vores montører er udstyret med vindmålere.

6.3. Er en platform monteret med overdækning, og det blæser mere end 7 m/sek. kan platformen ikke flyttes. Vores montører er udstyret med vindmålere.

6.4. Der tages forbehold for specielle opstillinger.

6.5. Lejer faktureres for evt. forgæves flyt.
 

7. Lejers misligholdelsesbeføjelser

7.1. Det lejede leveres i rengjort, driftsklar og lovlig stand.

7.2. Udlejer er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, idet det dog præciseres at udlejer ikke kan holdes ansvarlig for indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, mistet avance eller lignede. Udlejers ansvar er begrænset til størrelsen af udlejers dækning under sin erhvervs- og produktansvarspolice.

7.3. Lejer må ikke lade mangler ved det lejede afhjælpe ved egne folk eller tredjemand.

7.4. Platform.as er ikke ansvarlig for tab opstået som følge af force majeure og andre udefrakommende og upåregnelige hændelser, herunder brand, vejrlig, strejker mv.

8. Lejers forpligtigelse og ansvar

8.1. Lejer bærer enhver risiko og ethvert ansvar for det lejede i lejeperioden, herunder skader på det lejede og skader forvoldt af det lejede på lejers og tredjemands person eller ting.

8.2. Lejere og brugere af det lejede materiel har det fulde ansvar for at alle sikkerhedsforskrifter overholdes.

8.3. Lejere og brugere af materiellet skal gennemlæse instruktionsbog og manualer inden arbejdet påbegyndes. Dette forefindes via QR-kode, som er placeret på materiellet.

8.4. Materiellet må kun benyttes til det formål, det er beregnet til jf. gældende regler, datablade og udlejers specifikationer.

8.5. Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage driftsmæssig vedligeholdelse samt kontrol af det lejede, herunder renholdelse.

8.6. Lejer må ikke selv, eller lade andre, udføre reparationer eller forandringer på materiellet.

8.7. Manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler mv. erstattes af lejer til nypris.

8.8. Omkostninger til bortskaffelse af affald, der er efterladt på det lejede, er for lejers regning.

8.9. Lejer bærer ansvaret for at det lejede er placeret og anvendes i overensstemmelse med gældende myndighedskrav, herunder love, sikkerhedsforskrifter og andre forskrifter, samt privatretslige forhold. Lejer sørger for og afholder udgifter til anmeldelser til myndigheder, herunder tilladelser fra kommunen omkring opstilling af platforme, godkendelser mv.

8.10. Såfremt Platform.as på vegne af lejer ansøger kommunen om råden over vejareal til opstilling af materiellet, vil lejer blive pålagt et administrationsgebyr pr. ansøgning samt alle yderligere udgifter eksempelvis afspærring, P-afgift, ansøgninger til politi mv.

8.11. Lejer har det fulde ansvar for, at samtlige installationer der skal tilsluttes det lejede, har de rette dimensioner, og er ført frem til aftalte tilslutningssteder.

8.12. Såfremt Platform.as måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er lejer forpligtet til at holde Platform.as skadesløs for ethvert ansvar/krav, som går ud over det lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kan gøre gældende mod Platform.as, herunder sagsomkostninger mv. svarende til de af Platform.as afholdte omkostninger.

8.13. Platform.as logo skal være synligt på materiellet. Det påhviler lejer i lejeperioden at sikre, at Platform.as identitetsmærker og logoer er intakte og ikke fjernes.

8.14. Platform.as har ved service, eftersyn, reparation, inspektion og lignende opgaver til enhver tid ret til at besigtige og udføre arbejde på det af Platform.as’ lejede materiel. Også inden for normal arbejdstid (kl. 07:00-15:00). Lejer er forpligtet til at sikre Platform.as adgang til materiellet. Platform.as skal ikke yde kompensation for den tid, hvor lejer ikke kan benytte materiellet.

8.15. Det lejede må ikke flyttes til anden plads/adresse end den anførte i lejekontrakten, fremlejes eller udlånes til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra Platform.as.

8.16. Rengøring af det lejede materiel efter lejemålets ophør faktureres iht. medgået tid og forbrugsmaterialer.

9. Driftsudgifter

9.1. Lejer afholder ud over lejeudgiften alle udgifter til det lejedes ud- og hjemtransport, opstilling, montering, ombygning, demontering, tilslutninger til el samt alle øvrige driftsudgifter.

9.2. Hvor det lejede leveres til aftalt tid og sted og der af årsager, som ikke skyldes Platform.as, opstår ventetid inden aflæsning og montage kan finde sted, vil denne ventetid blive faktureret lejeren.

9.3. Alle former for tilpasninger og ombygninger af materiellet i forbindelse med opstilling og flytninger er for lejers regning og faktureres iht. medgået tid og forbrugsmaterialer.

10. Forsikringsbetingelser

10.1. Udlejer holder i udlejningsperioden det lejede materiel behørigt forsikret for skader på det lejede materiel ved brand-, tyveri- og kaskoskader, samt skader forvoldt af produktet alene (produktansvarsforsikring).

10.2. Lejer er forpligtet til at tegne en materielforsikring hos udlejer og betale miljøtillæg i hele lejeperioden jf. gældende forsikringsforhold. Forsikringen omfatter kun det lejede materiel og ikke skader som forvoldes af det lejede materiel.

10.3. Ved enhver forsikringsdækket skade herunder tyveri- og hærværk, påhviler det lejer at betale selvrisikoen jævnfør de gældende forsikringsforhold.

10.4. Selvrisikoen udgør pr. skade 30.000 kr. og skal i ethvert tilfælde betales af lejer.
Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udføres ved samme lejlighed.
Selvrisikoen gælder for hver enkelt position, der er nævnt.

10.5. Lejer er forpligtet til at tegne forsikring og betale præmie herfor i et kendt forsikringsselskab, som i hele lejeperioden dækker det lejede materiel og materiale og alle de risici og ansvarsforhold, som lejer efter nærværende lejebetingelser hæfter for.

10.6. Lejer er selv ansvarlig for at tegne en erhvervs- og produktansvarsforsikring samt lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

10.7. Ved fravalg af udlejers forsikring skal lejer fremsende gyldigt forsikringscertifikat som bevis på forsikringsdækning af det lejede i samme omfang som den af udlejer tilbudte forsikring.

10.8. Lejer er på ethvert tidspunkt forpligtet til at dokumentere, at pligtige forsikringer i henhold til nærværende lejebetingelser er tegnet og præmien herfor er betalt.

10.9. Enhver skade, som ikke fuldt ud dækkes af forsikringen, betales af lejeren.

10.10. Alle skader, der opstår i lejeperioden, skal straks anmeldes til lejers forsikringsselskab og Platform.as. Lejer skal i den forbindelse aflevere skadesanmeldelse, som minimum indeholder skadedato, skadested og skadeårsag.

10.11. Hærværk, tyveri eller anden kriminalitet skal tillige anmeldes til politiet inden for 24 timer efter hændelse med anmodning om, at rapport sendes til Platform.as senest 48 timer efter anmeldelsen.

10.12. Øvrige ansvarsskader er lejers risiko, herunder arbejdsbrug og transport på byggepladsen.

10.13. Efter afmelding af det lejede materiel hæfter lejer for materiellet, indtil materiellet er afhentet, ankommet og gennemgået for fejl og mangler på udlejers plads.

10.14. Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af grov uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtigelser i henhold til nærværende lejebetingelser.

10.15. Ved leje af teleskoplæssere dækker forsikringen ikke erhvervsansvar. Det vil sige, når maskinen ikke er i brug som køretøj, men som arbejdsredskab.

11. Indtrædelsesret

11.1. Platform.as kan have leaset eller lejet aktiverne i nærværende lejeaftale gennem et leasingselskab, der ejer pågældende aktiver. Såfremt aftalen mellem Platform.as og leasingselskabet måtte ophøre, er lejer indforstået med, efter skriftlig meddelelse fra leasingselskabet, fremover at betale den del af lejebeløbet, der ikke dækker service på det lejede udstyr, med frigørende virkning til leasingselskabet. Leasingselskabet er ikke ansvarlig for service, mangler, forsinkelser mv. vedrørende aktiver i denne lejeaftale.

12. Kreditforsikring

12.1. Lejer skal kunne kreditforsikres. Kan lejer ikke kreditforsikres, er det et krav fra udlejer, at der enten betales forud eller stilles bankgaranti. Denne information sendes automatisk til lejer hvis dette bliver nødvendigt.

13. Timesatser

13.1. Montørarbejde uden fast pris 665 kr. pr. påbegyndt time
Kranbil uden fast pris 1.050 kr. pr. påbegyndt time

Timepriserne er baseret på arbejde inden for normal arbejdstid,
Mandag – torsdag fra kl. 7.00 – 15.00 og fredag fra kl. 7.00 – 14.30.
Uden for normal arbejdstid tillægges 50 % de første 3 timer og derefter 100 %.
I weekenden og på søn- og helligdage tillægges 100 % pr. time.
Reparationer uden for normal arbejdstid faktureres iht. ovenstående takster.

14. Fakturering og betaling

14.1. Fakturering af ydelser og leje sker ugentligt i takt med udførelse af Platform.as’ arbejde.

14.2. Betaling skal ske senest på det i lejekontrakten fastsatte tidspunkt. Er betalingstidspunkt ikke fastsat i lejekontrakten, er dette netto 14 dage. Såfremt betaling ikke er sket rettidigt for én leverance, er Platform.as berettiget til uden ansvar at tilbageholde alle yderligere leverancer til lejer, indtil betaling er sket, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng eller ej.

14.3. I tilfælde af for sen indbetaling beregnes rente med 8 % pr. år samt rykkergebyr på 350,00 kr. for første rykker. For efterfølgende rykkere er rykkergebyret på 100,00 kr.

14.4. Eventuelle uoverensstemmelser, tvister eller modkrav mellem lejer og Platform.as berettiger ikke lejer til at undlade rettidig indbetaling af fakturerede beløb.

14.5. Indsigelser mod fremsendte fakturaer, herunder udførte ydelser, skal ske senest 14 dage efter fakturadato, i modsat fald anses dette for accept af fremsendte faktura(er).

14.6 Forsikring beregnes af det samlede lejebeløb pr. faktura. Miljøafgift beregnes af det samlede fakturabeløb minus forsikringsafgift.

15. Ændringer

15.1. Platform.as kan ændre nærværende lejebetingelser med en måneds varsel ved annoncering på Platform.as’ hjemmeside.

16. Værneting og lovvalg

16.1. Alle tvister mellem Platform.as og lejer, som ikke kan løses i mindelighed, skal behandles af Københavns Byret.

16.2. Aftaleforholdet mellem Platform.as og lejer er underlagt dansk ret.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Følg med i hvad vi laver hos Platform.as